Menu Zamknij

Statut

STATUT
Kościelnej Służby Mężczyzn „SEMPER FIDELIS” Archidiecezji Gdańskiej

WPROWADZENIE
W tysiącletnią historię Gdańska wpisała się Pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II do Diecezji Gdańskiej jako wydarzenie niezwykłe. Decyzją Biskupa Gdańskiego z dnia 28 lutego 1987 roku została powołana Kościelna Służba Porządkowa „Semper Fidelis”, która spełnia w sposób godny zadanie na nią nałożone. Ochrona Ojca Świętego, religijny klimat w miejscach sprawowania nabożeństw, porządek na trasach przejazdu Namiestnika Chrystusowego – to wszystko było możliwe dzięki ofiarnej służbie mężczyzn, którzy pod hasłem Semper Fidelis – Zawsze Wierny spełnili swój religijny obowiązek. Pielgrzymka Papieska na Gdańskie Wybrzeże trwa w swoich skutkach. Pragniemy być stróżami tych wartości, które nam przypomniał Ojciec Święty zwłaszcza w czasie Mszy Świętej sprawowanej dla ludzi pracy w dniu 12 czerwca 1987 roku na Gdańskiej Zaspie. Ojciec Święty opuszczając Gdańsk powiedział „żywię głębokie przeświadczenie, iż to, co się zaczęło dokonywać tu w Gdańsku i na Wybrzeżu i w innych środowiskach pracy w Polsce, ma wielkie znaczenie dla przyszłości ludzi pracy. I to nie tylko na naszej ziemi , ale wszędzie.” Świadectwo życia, ochrona chrześcijańskiej tożsamości narodu, solidarność w środowisku pracy, a to wszystko z motywów religijnych i głęboko humanitarnych będzie budowaniem wspólnoty Kościoła oraz działaniem na rzecz dobra wspólnego własnego narodu dążącego do odzyskania pełnej podmiotowości. To jest działanie dla przyszłości. To jest wielki obowiązek spoczywający na naszym pokoleniu. W sposób zorganizowany przejmuje to na siebie Kościelna Służba Mężczyzn „Semper Fidelis” w Diecezji Gdańskiej. Ma to związek z tym, co naucza Sobór Watykański II gdy mówi „Właściwością stanu ludzi świeckich jest życie wśród świata i spraw doczesnych, dlatego wzywa ich Bóg, by ożywieni duchem chrześcijańskim, sprawowali niczym zaczyn swoje apostolstwo w świecie” (Dekret o apostolstwie świeckich, n.2).
ZASADY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I DZIAŁANIA
I. CEL I ZADANIA
Kościelna Służba Mężczyzn działa w łączności z biskupem.
1. Swoją postawę duchową określa hasłem „Semper Fidelis”, które łączy ją z Ojcem Świętym.
2. Za cel stawia sobie zabezpieczenie ładu należnego modlitwie liturgicznej, zwłaszcza w tłumnych zgromadzeniach.
3. Aby ten cel zrealizować członkowie zapoznają się Liturgią Kościoła i jego nauką społeczną.
4. Nie można tej postawy służby wykonywać bez pogłębionej świadomości chrześcijańskiej. Stąd KSM w swej pracy uwzględnia systematyczne zapoznawanie się z prawdami wiary i życiem sakramentalnym.
5. Stała formacja członków KSM odbywa się na organizowanych spotkaniach parafialnych, dekanalnych i diecezjalnych.
6. Dla wypełnienia swych zadań KSM skupia się w grupach podstawowych, na czele których stoi dziesiętnik, a grupie parafialnej przewodzi moderator świecki.
II. FORMY DZIAŁANIA
Kościelna Służba Mężczyzn:
1. pełni służbę porządkową w czasie parafialnych, dekanalnych, archidiecezjalnych uroczystości kościelnych,
2. wspomaga kapłanów we wszystkich formach pracy duszpasterskiej, możliwych dla osób świeckich,
3. prowadzi pracę wychowawczo-formacyjną wobec swoich członków i ogółu wiernych przez szerzenie wiedzy religijnej, wspólną modlitwę i ćwiczenia duchowe oraz upowszechnienie obyczajów i kultury katolickiej.
III. ZASADY IDEOWE
1. Członkowie Kościelnej Służby Mężczyzn:
a. podejmują odnowę religijną w wymiarze osobistym, rodzinnym i społecznym przez uświęcenie życia, pielęgnowanie tradycji chrześcijańskiej oraz przeciwdziałanie plagom społecznym i zagrożeniom narodowym,
b. kierują się następującym Prawem Kościelnej Służby Mężczyzn:
1. w hierarchii wartości Boga stawiam ponad wszystko,
2. stoję na straży Kościoła,
3. odważnie wyznaję wiarę,
4. z godnością służę bliźniemu,
5. dotrzymuję złożonych przyrzeczeń (na Chrzcie Świętym, przy Bierzmowaniu, w Sakramencie Małżeństwa i Ślubach Narodu),
6. pogłębiam swoje życie wewnętrzne przez modlitwę, zjednoczenie z Bogiem i świadome uczestnictwo w Liturgii.
2. Członkowie KSM, pomni na tysiącletnią więź Kościoła z Narodem Polskim, pielęgnują w sobie zdrowy patriotyzm z motywów religijnych, który przejawia się także w służbie dla społeczeństwa.
IV. CZŁONKOSTWO
1. W KSM istnieją trzy rodzaje członkostwa:
– kandydat,
– członek zwyczajny,
-.członek honorowy.
2. Kandydatem może zostać każdy mężczyzna, który jest praktykującym katolikiem, ukończył osiemnasty rok życia i cieszy się nienaganną opinią w swojej parafii, a także uznaje system wartości określony w rozdziale trzecim niniejszego statutu.
O przyjęciu do KSM decyduje proboszcz parafii, w innej jedynie za zgodą swego proboszcza.
3. Członkiem zwyczajnym może zostać kandydat, który:
a) co najmniej rok należy do KSM,
b) uczestniczył w ćwiczeniach duchowych wskazanych przez władze KSM,
c) wykazał się pracą dla realizacji celów i zadań Kościelnej Służby Mężczyzn,
d) gotów jest doskonalić się, realizując zasady ideowe KSM i daje rękojmię dochowania im wierności.
4. Członkostwo zwyczajne nadaje władza Kościelnej Służby Mężczyzn na wniosek proboszcza parafii, w której mieszka kandydat. Nadanie członkostwa zwyczajnego następuje uroczyście na dorocznym zjeździe w sposób określony przez władze Kościelnej Służby Mężczyzn.
5. Członkostwo honorowe nadaje Archidiecezjalna Rada Kościelnej Służby Mężczyzn osobom szczególnie zasłużonym dla Kościoła i dla KSM.
6. Członkowie KSM nazywają siebie „braćmi”.
7. Członkostwo ustaje:
a) z woli członka – zakomunikowanej grupie parafialnej lub władzom KSM,
b) przez skreślenie wskutek nie brania udziału w działaniach określonych statutem i zleconych przez władze KSM,
c) przez wykluczenie, w następstwie sprzeniewierzenia się zasadom ideowym lub celom i zadaniom KSM,
d) na skutek odstępstwa od wiary katolickiej.
8. O skreśleniu członka kandydata decyduje proboszcz parafii, do której on należy, a o skreśleniu członka zwyczajnego lub wykluczeniu decyduje Archidiecezjalny Duszpasterz KSM po wysłuchaniu opinii Rady.
V. TRYB ŻYCIA CZŁONKÓW KOŚCIELNEJ SŁUŻBY MĘŻCZYZN
1. Wszyscy członkowie KSM zobowiązani są:
a) przestrzegać zasad ideowych określonych w rozdziale III niniejszego statutu,
b) sprawować apostolstwo przez dawanie świadectwa wierze własnym postępowaniem oraz przykładnym wypełnianiem obowiązków wobec rodziny, Kościoła i Ojczyzny,
c) dochować wierności Ojcu Świętemu, własnemu Biskupowi oraz władzom KSM,
d) wykonywać obowiązki statutowe w czasie zgromadzeń wiernych,
e) wspomagać potrzeby Kościoła,
f) szerzyć obyczaje i kulturę katolicką oraz mieć szacunek dla dobra indywidualnego i wspólnego,
g) prowadzić pracę nad formowaniem własnej postawy katolickiej przez:
– wspólną modlitwę,
– pogłębienie wiedzy religijnej,
– ćwiczenia duchowe, zwłaszcza uczestniczenie w pielgrzymkach, dniach skupienia i rekolekcjach,
– praktykowanie cnót ewangelicznych,
h) oddziaływać na otoczenie swoją postawą i trybem życia dla upowszechnienia tradycyjnych ideałów i moralności katolickiej,
i) szerzyć zdobytą wiedzę religijną.
2. Członkowie KSM przyjmują jako dewizę swego hasło „Z OJCEM ŚWIĘTYM, PRZEZ MARYJĘ DO CHRYSTUSA”.
3. Członkowie wypełniają wzorowo swoje obowiązki przez:
a) udział w spotkaniach parafialnych, dekanalnych i diecezjalnych,
b) udział w pracach na rzecz Kościoła,
c) odmawianie codziennej modlitwy,
d) podtrzymywanie przyjacielskich kontaktów z członkami grupy,
e) studium Pisma Świętego,
f) udział w dorocznych rekolekcjach,
g) udział w corocznych uroczystościach rocznicowych KSM „Semper Fidelis”.
VI. ORGANIZACJA I WŁADZE KOŚCIELNEJ SŁUZBY MĘŻCZYZN
1. Kościelna Służba Mężczyzn zorganizowana jest trzystopniowo:
a) na terenie parafii,
b) na terenie dekanatu,
c) na terenie archidiecezji.
2. Na terenie parafii KSM dzieli się na dziesięcioosobowe grupy, którymi kierują wybrani spośród członków dziesiętnicy.
Pracą całej grupy parafialnej kieruje moderator parafialny powołany przez proboszcza lub wybrany na ogólnym zebraniu braci i zatwierdzony przez miejscowego proboszcza. Całokształtem prac grupy parafialnej kieruje ksiądz kapelan wyznaczony przez proboszcza lub osobiście sam proboszcz, co jest pożądane z uwagi na ciągłość pracy.
Ksiądz kapelan, moderator i dziesiętnicy stanowią „Kolegium”. Jako ciało zbiorowe przyjmuje na siebie zadania programowania rocznej pracy grupy zgodnie z zasadami ideowymi i statutowymi, uwzględniając program Rady Archidiecezjalnej KSM.
Kolegium między innymi:
a) inicjuje prace i inne przedsięwzięcia służące parafii w wykonywaniu zadań statutowych i doskonaleniu członków,
b) organizuje wykonywanie przedsięwzięć podejmowanych z własnej inicjatywy lub zleconych przez Radę KSM,
c)wykonuje zadania statutowe,
d) utrzymuje łączność z władzami KSM,
e) dba o właściwą formację i rozwój duchowy członków grupy parafialnej.
3. W dekanacie Kościelną Służbą Mężczyzn kieruje Ksiądz Dziekan lub kapłan przez niego wydelegowany – kapelan dekanalny KSM. Nie ma oddzielnej grupy dekanalnej KSM. Członkowie grup parafialnych danego dekanatu w miarę potrzeb biorą udział w uroczystościach dekanalnych.
Ksiądz Dziekan troszczy się o organizowanie dorocznych spotkań grup parafialnych w skali jednego dekanatu lub rejonu (kilka dekanatów). Spotkanie takie organizuje Dekanalna Rada Służby Mężczyzn, w której skład wchodzą kapelani i moderatorzy grup parafialnych, którym przewodniczy kapelan dekanalny.
Do zadań Rady Dekanalnej należy:
a) troska o właściwą realizację celów i zadań KSM na terenie dekanatu,
b) wspomaganie poszczególnych grup parafialnych,
c) organizowanie dorocznych spotkań dekanalnych.
4. Na terenie Archidiecezji Kościelna Służba Mężczyzn kierowana jest przez Archidiecezjalnego Duszpasterza ustanawianego przez Arcybiskupa Archidiecezji.
Do pomocy w kierowaniu KSM Archidiecezjalny Duszpasterz powołuje Radę Archidiecezjalną Kościelnej Służby Mężczyzn, na której czele stoi Przewodniczący Rady, wybierany przez Moderatorów grup parafialnych KSM.
Skład Rady oraz Przewodniczący zatwierdzani są przez Księdza Arcybiskupa.
Rada Archidiecezjalna odpowiedzialna jest za poszczególne dziedziny pracy Kościelnej Służby Mężczyzn „Semper Fidelis”.
Do zadań Rady należy:
– zachowanie ścisłej łączności z Archidiecezjalnym Duszpasterzem,
– troszczenie się o właściwą realizację celów i zadań KSM,
-organizowanie wspólnych dla całej archidiecezji przedsięwzięć i kierowanie nimi,
– określanie zadań do realizacji w grupach dekanalnych i parafialnych,
– wspomaganie grup dekanalnych i parafialnych.
Rada odpowiada za całokształt prac podejmowanych przez siebie przed Archidiecezjalnym Duszpasterzem KSM „Semper Fidelis”.
VII. ZADANIA KAPŁANÓW W KOŚCIELNEJ SŁUŻBIE MĘŻCZYZN
Kapłani pełnią funkcję kapelanów na szczeblu archidiecezjalnym, dekanalnym i parafialnym. W szczególności zaś:
1. nadzorują całokształt prac, zlecając możliwe do pełnienia funkcje osobom świeckim,
2. przewodniczą spotkaniom o charakterze modlitewno-liturgicznym,
3. reprezentują KSM wobec władz cywilnych,
4. czuwają nad czystością doktryny katolickiej, moralności chrześcijańskiej i nauki społecznej Kościoła,
5. uczą udziału w liturgii.

VIII. DUCHOWA ŁĄCZNOŚĆ ZE ZMARŁYMI CZŁONKAMI KSM

Wszyscy członkowie żyjący (w wymiarze grupy parafialnej) zobowiązani są do:
1. zamówienia Mszy Świętej za zmarłego brata,
2. wzięcia udziału w pogrzebie,
3. odmówienia modlitwy różańcowej za zmarłego brata,
4. wspomnienia zmarłych braci w modlitwie powszechnej na rocznicowym spotkaniu KSM.

IX. SPRAWY RÓŻNE
1. Członkowie KSM pełnią służbę ubrani w ciemne garnitury i białe koszule oraz krawaty. Na głowie winni mieć furażerkę z emblematem KSM „Semper Fidelis”.
2. Podczas pełnienia służby członek KSM posiada przy klapie marynarki identyfikator ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem oraz nazwą parafii i pieczęcią parafii, do której należy. Wzór identyfikatora ustala Rada Archidiecezjalna dla wszystkich grup parafialnych.
3. Legitymacje członkostwa KSM wydaje odnośna parafia do której należy członek KSM. Wzór legitymacji ustala Rada Archidiecezjalna dla wszystkich parafii.
4. Znaczek przynależności do KSM może być noszony na co dzień w klapie marynarki.
5. Sztandar KSM „Semper Fidelis”. Zewnętrznym znakiem jedności, wokół którego skupia się cała wspólnota „Semper Fidelis” jest sztandar. Poszczególne grupy parafialne w miarę możliwości winny dążyć do posiadania swojego sztandaru. Sztandarem KSM „Semper Fidelis” w Archidiecezji Gdańskiej oraz poszczególnych grup parafialnych jest sztandar o następującej treści:
– po jednej stronie wizerunek Najświętszej Maryi Panny oraz napis „Semper Fidelis” z datą 28 luty 1987 jako data powołania KSM do działalności,
– po drugiej stronie – wizerunek Ojca Świętego Jana Pawła II lub herb papieski, oraz napis KOŚCIELNA SŁUŻBA MĘŻCZYZN, nazwa parafii rok fundacji.
5. Praca Kościelnej Służby Mężczyzn „Semper Fidelis” ma charakter społeczny. Nie prowadzi ona działalności, a finansowanie opiera się na dobrowolnych składkach, których wysokość ustalają kolegia parafialne.

ARCYBISKUP
METROPOLITA GDAŃSKI

Gdańsk, dnia 1 grudnia 1993r.